Về việc Sở Y tế sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động tạm thời đối với các cơ sở đã được Sở Y tế thẩm định và đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động trong thời gian chờ in mẫu phôi giấy phép hoạt động mới

Căn cứ khoản 3 Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP công bố ngày 06/02/2017 của Chính Phủ quy định “Giấy phép hoạt động do Giám đốc Sở Y tế cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định” và Công văn số 199/KCB-HN ngày 23/02/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sử dụng phôi CCHN và GPHĐ theo quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Hiện nay, Sở Y tế đang khẩn trương tiến hành in mẫu phôi giấy phép hoạt động mới do Bộ Y tế quy định thống nhất trên toàn quốc.

Để tránh gây phiền hà cho các cơ sở trong thời gian chờ in mẫu phôi giấy phép mới, Sở Y tế sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động tạm thời đối với các cơ sở đã được Sở Y tế thẩm định và đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động. Nội dung của văn bản chấp thuận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động tạm thời thể hiện các thông tin cơ bản của cơ sở:

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Số CCHN; Ngày cấp; Nơi cấp

Hình thức tổ chức

Địa điểm hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian làm việc hằng ngày

Văn bản chấp thuận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động tạm thời này có giá trị đến ngày cơ sở được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Văn bản chấp thuận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hoạt động tạm thời này không thay thế giấy phép hoạt động.

1. Bai Phat Thanh Chong Lao ( 19-04-2018 )